• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Предпоставки за реализиране

Предпоставки за реализиране - Частно езиково училище "Малкият принц"

Заложените знания, умения и компетенции са избрани след пробиране на различни други авторски програми, свързани с развитие на социални умения у учениците.

От 1997 г. до 2005 г. в училището се реализира проект „Философия на поведението“ за ученици I-IV клас, развиващ умения за етично и толерантно поведение.

През 2006 г. проектът се разгръща в „Програма за развитие на социални умения” за ученици от I до XII клас. Програмата се реализира с 18 ученици от една паралелка за 4-годишен период. Програмата е консултирана от проф. Николай Колишев. В края на реализацията на проекта анализът на резултатите сочи, че 4% от изследваните ученици показват високи личностни качества, 51% се доближават до желания позитивен „Аз-образ“, 49% повишават адаптивните умения, 76% работят в екип, 81% прояват емпатия и толерантност. Степента на агресия и обща училищна тревожност е ниска при всички. Проявите на ситуационна тревожност е ниска. За учениците от прогимназия и гимназия са включени и въпросници за самовъзприемане.

Резултатите показват преимущество на ниски и средни стойности на пасивност, високи нива на изразена индивидуалност, стремеж към самоутвърждаване.

За периода 2010 - 2014г. в училището има изградена система за рейтинг и социални активности, която включва ежегодни отличия за „Мис и Мистър Добри маниери“, „Етично и толерантно поведение“, „Рицар на честта“. От 2010 г. до 2014 г. екип от двама психолози проведоха начални, междинни и заключителни изследвания на личностни качества на ученици. Целта е установяване на ползите от прилагане на дейностите по проекта и дообогатяването му чрез включване на нови инструменти. Отчетените резултати мотивират педагогическия екип за дообогатяване на използваните авторски програми и реализиране на нова, иновативната педагогическа технология „Креативност и Комуникация“ с всички ученици във всички класове.

Иновацията включва трениране на социални умения за успешно личностно развитие.