• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Педагогическа иновация „Креативност и Комуникация“

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Иновативна програма „Креативност и Комуникация“ е създадена в търсене на ефективно решение на въпросите “Какъв тип образование има бъдеща стойност за децата днес?”, “Какво и как да се учи?”, така, че да се разкриват резервите, уменията, способностите на учениците, а детското любопитство да прерасне във вдъхновение от ученето. При това ученето да става в радостна, ведра и спокойна образователна среда. Коя е тя? Кои са подходите, техниките и инструментите, които гарантират качество на образованието и съдействат за реализиране на реална „добавена стойност“ от него.

Програмата, включва реализиране на педагогическа технология, която отделя специално внимание на развитието на морала, етиката, творчеството, креативността и критическото мислене на всеки ученик. Реализира се от I - XII клас под формата на социално-психологически тренинг, даващ възможност чрез ролеви, ситуационни и симулационни игри, дискусии и дебати, решаване на казуси, творчески упражнения и др. инструменти да се разгърне потенциала на всеки, да се повиши неговата мотивация, да се изградят и усъвършенстват уменията и отношенията му са коопериране, взаимодействие и свързване с другите, да се открият и подкрепят неговите универсални умения, които ще му помогнат да успешна социална адаптация и позитивно отношение към живота.

Технологията подпомага развитието на всички учащи, изгражда ги като мислещи, можещи, предприемчиви личности, съобразявайки се и с приоритетите на Националната стратегия 2014-2020 г., Европейската квалификационна рамка и бранда на училището „Създаваме личности на успеха заедно“.

Учебното съдържание е структурирано в 5 области на компетентност, всяка от които обхваща няколко глобални теми:
1. Област: Себепознание и ценности: съвременен морал и ценности
Глобални теми: Съвременен морал и ценности; Лична отговорност; Групова отговорност; Корпоративна социална отговорност; Лична позиция; Когнитивни предпоставки за успех.
2. Област: Общуване, учене, осъзнат избор
Глобални теми: Вербална комуникация; Невербална комуникация; Обратна връзка; Онлайн общуване; Делово общуване; Междукултурно общуване и интеркултурен диалог; Слушане, наблюдателност; Етикет на общуване с хора инвалиди; Водене на диалог, дебати, дискусии, презентиране.
3. Област: Сътрудничество, взаимодействие и свързване с другите
Глобални теми: Емпатия, Емоционална интелигентност; Толерантност;
Асертивност; Преодоляване на конфликти; Работа в екип; Превенция на агресия.
4. Област: Вземане на решения за собствено развитие, самоусъвършенстване, социална адаптация и реализация
Глобални теми: Целеполагане; Вземане на решения; Адаптивност; Социални умения при кандидатстване за работа; Лидерство.
5. Област: Критичен анализ и усъвършенстване на креативното мислене
Глобални теми: Социален етикет и протокол; Култура и креативност в организацията на свободното време; Рефлексивни умения; Изследване на собственото поведение.