• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • icon Видео архив
  • Академия за родители
Видео Канал Малкият принц в YouTube
След нас:

Иновативна педагогическа технология "СуперУм"

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Иновацията обхваща използване на мнемотехники и техники за учебен труд повишаващи гъвкавостта на мисловните процеси, концентрацията и вниманието за повишаване ефективността на обучението.

Цел на иновацията:
Създаване иновативен образователен модел “Малкият принц”, включващ метод SOLE, мнемотехники за бързо, трайно и практическо усвояване на учебното съдържание.

Краткосрочни цели:
1. Създаване на каталог с адаптирани към учебното съдържание мнемотехники.
2. Личностно ориентиран подход и диференциране на обучението за разкриване резервите на ума и творческия потенциал.
Задачи:
1. Активизане и стимулиране творческата свобода на учениците в интелектуалната и емоционална сфера, според новата роля на учителя като ментор и фасилитатор.
2. Повишаване активността и мотивацията на учениците за ефективна учебна дейност;
3. Изграждане на умения за самостоятелно учене и трайни навици за учене през целия живот.

Иновацията включва използването във всички класове на адаптирани мнемотехники и ежемесечно създаване на самоорганизираща се среда за учене SOLE. По отношение на организацията на обучение ученето в среда SOLE е крайно различна от стандартната класно-урочна среда. Учениците работят в свободно избрани групи от 4-5 човека, търсят и анализират самостоятелно информация по зададен въпрос от различни източници. Всяка група разполага с по едно информационно устройство. Участниците могат да се движат свободно в различни групи и да споделят своя опит. На дъската учениците записват своите нови подвъпроси, въпроси и любопитна информация. Учителят е фасилитатор на процеса. В края се провежда дискусия и самооценка на проведеното изследване. Същевременно съдържанието, което анализират, обобщават и оценяват самостоятелно учениците многократно надхвърля и обогатява изискваните стандарти.

В другите планирани и глобализирани предварително от преподавателите по предметни области часове се използват адаптирани към учебното съдържание мнемотехники за запаметяване на ключови термини, нови чужди думи, учебен текст, стихотворения, техники за четене с разбиране и техники за скоростно четене.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ „СУПЕРУМ“
Целта на иновативната педагогическа технология е създаване иновативен образователен модел “Малкият принц”, включващ метод SOLE, мнемотехники за бързо, трайно и практическо усвояване на учебното съдържание. По този начин се осъществява личностно ориентиран подход и диференциране на обучението за разкриване резервите на ума и творческия потенциал на всеки ученик, според личната му стратегия и стил на учене.

Подобни събития