• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • icon Видео архив
  • Академия за родители
Видео Канал Малкият принц в YouTube
След нас:

Методи за преподаване

Методи за преподаване - Частно езиково училище "Малкият принц"

Традиционните и иновативни методи са взаимно свързани и балансирани.

Освен педагогическата и възпитателна цел всеки урок акцентира и върху 1 до 3 от общо 16 когнитивни цели. Учителите използват при планиране на уроците специална бланка, която отразява този акцент и планираните дейности за осъществяването им. Часовете се планират съгласно структурата на урок по таксономията на Блум, като целта е извеждане на когнитивните процеси до високите нива на анализ, синтез и оценка.

Всеки учебен час включва планиране и на дейности, свързани с овладяване на някоя от седемте типове интелигентност по Гарднър, като акцент в часа имат до две от тях. Освен традиционните начини за въвеждане на учебно съдържание се използват още 6 иновативни: мини-лекция, кооперативно учене, учене чрез периферия, визуализация, ролеви игри, самоорганизираща се среда за учене SOLE. За осъзнато овладяване на практически знания преподавателите вплитат мнемотехники при поднасяне на материала: използване на случайни и структурни асоциации, техники за заучаване на ключови нови понятия и думи на чужд език, за учене на стихотворения и учебен текст. Записването на планове върху изучавания материал обхваща около 20% като начин. Останалите 80% са ориентирани към създаване на мисловни карти /Т. Бюзан/ по учебното съдържание. Допълнително учениците разработват „мисловни кутии“ и учебни проекти.

Подобни събития